Handelsbetingelser

Her på siden kan du læse om vores handelsbetingelser

Handelsbetingelser for AktivSug en del af Aktiv Rens ApS

Når du bestiller rensning af tagrenderne på Aktivsug.dk, udføres arbejdet af medarbejdere fra vores moderselskab:

Aktiv Rens ApS
Huginsvej 2 B
3400 Hillerød
CVR nr.: 38780379


Grundlaget for alle vores aftaler og tilbud

Handelsbetingelserne på denne side danner grundlaget for alle de aftaler, vi indgår omkring rensning af tagrender, nedløbsrør og regnvandsbrønde. Det er også disse betingelser, der danner grundlaget for vores tilbud.

Ændinger og tillæg skal foreligge skriftligt

Aftalte ændringer eller tillæg til vores handelsbetingelser regnes kun for gyldige, hvis de forelægger på skrift med både din og vores underskrift. Sådanne ændringer og tillæg skal aftales på forhånd, ligesom der skal forelægge gensidig accept og skriftligt underskrevet aftale herom forud for arbejdets påbegyndelse. Ellers anses de ikke for gældende.

Betaling for arbejdets udførelse

Betaling for arbejdets udførelse kan foregå enten via netbank eller via MobilePay. Vi modtager ikke betaling for arbejdet i kontanter. Kun elektronisk sporbare transaktioner accepteres.

Betaling via netbank

Ved betaling via netbank fremsendes faktura til kunden via e-mail eller pr. post straks efter arbejdets afslutning. Betalingsfristen er her 8 dage.

Kontakt betaling med MobilePay

Ønsker du at betale det fulde beløb kontant ved arbejdets afslutning, kan dette ske via MobilePay.
Forløber arbejdet over flere dage, betales for arbejdet ved slutningen af første arbejdsdag.
Kontakt betaling med MobilePay skal aftales på forhånd. Hører vi ikke andet, forventer vi, at betalingen sker via din netbank.


Det har vi brug for, når vi skal rense tagrender

For at vi kan udføre den aftalte rensning af tagrender, nedløbsrør og regnvandsbrønde, skal vi have uhindret adgang til de områder omkring boligen, hvorfra vi kan nå de pågældende installationer.

Vi skal helst bruge et arbejdsareal på omkring en meters bredde hele vejen rundt om boligen, hvor vores medarbejdere kan færdes med vores maskiner. Afstanden beregnes fra bedafgrænsninger og andre områder tæt på bygningerne, som vi ikke kan eller må betræde. Vi medbringer selv strøm, og har ikke behov for hverken vand-, afløbs- eller andre tilslutninger.

Under arbejdets udførsel søger vi for hele tiden at være påpasselige med såvel bygninger, beplantninger, genstande og underlag. Har du særlige områder, beplantninger, pyntegenstande eller andre ting, som du ønsker, at vi skal tage særlige hensyn til, bedes du meddele os dette skriftligt på forhånd.

Du må også gerne fortælle os, hvis der er områder, hvor underlaget er løst eller meget blødt. Her vil vi medtage lette køreplader, der beskytter underlaget, og gør det muligt for os at færdes sikkert med vores medarbejdere og maskiner. Eventuelt gebyr for dette vil fremgå af vores tilbud.

Efter arbejdets udførelse bortskaffer vi selv de opsugede materialer. Vi anbefaler ikke, at du får udleveret materialerne til din kompostbunke, opfyldningsformål eller andet brug.

Hvad skal du oplyse for at få et tilbud?

For at modtage tilbud på rensning af tagrender, nedløbsrør og regnvandsbrønde, bedes du oplyse:
 • Samlet længde på alle tagrender på boligen
 • Højden på oversiden af tagrenden målt fra jorden
 • Antallet af nedløbsrør, som ønskes renset
 • Antallet af regnvandsbrønde, der ønskes renset samt deres type
Ud fra disse oplysninger kan vi give dig et retvisende tilbud på opgaven.

På opgaver hvor tilbuddet er givet uden besøg, bedes du være opmærksom på, at forkerte mål, ukorrekte højdeangivelser, urigtige antal og undladelse – også uforsætlig – af nødvendige oplysninger omkring opgaven og dennes udførelse, kan medføre et pålæg i prisen i forhold til det indgåede tilbud. Rigtigheden af omfanget på det arbejde, der ønskes udført, afgøres inden arbejdet påbegyndes.

Tilbuddets gyldighed

Alle vores tilbud er gyldige i 30 dage fra den dato, der er dateret på tilbuddet. Accept af tilbud, som er udstedt efter gyldighedsperiodens ophør, er ikke bindende fra vores side, med mindre vi meddeler det dig skriftligt.

Finder du uoverensstemmelser i de opgivende mål, antal og så videre, som vi har skrevet i tilbuddet, bedes du gøre opmærksom snarest muligt efter modtagelsen af tilbuddet. Herefter vil vi fremsende et nyt tilbud. Tilbud accepteret på et forkert grundlag kan give pålæg eller fradrag i prisen, når vi inspicerer opgaven før arbejdets udførsel.

Accept af tilbud

Alle tilbud bedes accepteret skriftligt enten ved at besvare den mail, vi har fremsendt tilbuddet fra, eller ved at sende det skriftlige accept pr. post.

Mundtligt accepterede tilbud anerkendes ikke.

Ordrebekræftelse

Efter modtagelse af accepten på vores tilbud, fremsendes en ordrebekræftelse med angivelse af, hvad der præcist indgår i aftalen, samt dato og tidspunkt for arbejdets udførelse.

Finder du uoverensstemmelser i ordrebekræftelsen på de opgivende mål, antal og så videre, som vi har angivet i ordrebekræftelsen, bedes du gøre opmærksom på det senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af tilbuddet. Herefter vil vi fremsende et opdateret tilbud baseret på de opdaterede data, som du efterfølgende bedes bekræfte.

Ordrebekræftelser baseret på et forkert grundlag kan give pålæg eller fradrag i prisen. Alle opgaver gennemgås og verificeres, før arbejdet igangsættes.

Leveringsdato

Alle bestilte tagrenderensninger leveres på den dato og det tidspunkt, der står i din ordrebekræftelse. Passer den pågældende dato dig ikke, eller er du forhindret i at være tilstede, bedes du kontakte os på tlf. 29 29 29 14, så snart du bliver opmærksom herpå.

Det samme gør sig gældende, hvis du ønsker at flytte arbejdet til en anden dato. Ønsker om ændringer af dato og tidspunkt, bedes være os i hænde senest 5 arbejdsdage før arbejdets udførelse. Eller dette tidspunkt kan opgaven kun aflyses eller flyttes mod et gebyr.

Vi tilstræber at lægge alle nye aftaler, så tæt på den oprindelige aftale som muligt. Men af hensyn til planlægningen af vores arbejde, kan der være ventetider på op til 14 dage i forhold til den dato, vi oprindelig gav på ordrebekræftelsen.

Forsinket levering

Bliver vi forsinkede, eller udlader vi at udføre det aftalte arbejde i mere end 3 uger fra den aftalte leveringsdato, og har du intet ansvar i dette, kan du uden varsel opsige ordren ved skriftlig meddelelse til os.

Vejrlig som f.eks. kraftig frost, en periode med meget regn eller blæst, samt andre forhold der har karakter af force majeure, har dog opsættende virkning på dette.

Udover ovenstående har du ikke andre rettigheder i forbindelse med forsinket levering.

Garanti

For rensning af tagrender, nedløbsrør og regnvandsbrønde, samt andre tilknyttede regnvandsafledningssystemer foretaget ved støvsugning, garanterer vi følgende:

Rensning ved støvsugning fjerner effektivt vand, jord, småsten, grus, små grene, blade, græs, ukrudt og lignende bevoksninger, samt alle andre mindre genstande fra tagrenderne.

Vi spuler ikke de rensede områder efter med vand, hvorfor der fortsat kan forekomme mindre urenheder i disse efter støvsugningen. Disse har dog ingen praktisk betydning for regnvandets bortledning.

Vi hæfter ikke for skader, fejl eller mangler på de rensede områder, der skyldes:
 • at tagrender, nedløbsrør, regnvandsbrønde eller dele heraf er i dårlig stand
 • dårlig tilgængelighed i, til og/eller omkring tagrender, nedløbsrør og regnvandsbrønde
 • større genstande i tagrenderne, der forhindrer vores arbejde
 • genstande i brønde med større end 5 cm i diameter
 • løst puds omkring tagrendejern og beslag til fastholdelse af nedløbsrør
 • dæksler, der ikke kan åbnes med almindeligt værktøj eller almindelig håndkraft
 • kemikalier i brønde, nedløbs- eller andre rør
 • regnvandsbrønde eller sandfang som er fyldt med sand, jord og grus til op over brøndafløbet
 • skader der opstår på asfalt eller græsplæne ved liftarbejde, fordi asfalten er af dårlig kvalitet, i dårlig stand eller græsplænen er for blød
 • afhjælpninger eller ændringer på tagrender, nedløb og så videre, der ikke er udført os,
 • andre forhold, som vi står uden ansvar for.
Derudover kan vi ikke stå til ansvar for ændringer af den fysiske placering af dine tagrender, nedløbsrør eller regnvandsbrønde eller enkeltdele heraf, hverken under eller efter udførelsen af arbejdet, hvis dette skyldes disse
 • er i dårlig stand
 • ikke er spændt ordentligt fast
 • ikke er monteret korrekt
Det gælder også genstande eller bygningsdele som er tilknyttet tagrender, nedløbsrør og nedløbsbrønde, vi har renset.

Klage over leveret arbejde

Hvis du opdager fejl eller mangler, som du ønsker at påberåbe dig udbedret eller erstatning for, skal dette gøres skriftligt ved at sende en mail til kontakt@aktivtrens.dk eller i et brev stilet til adressen anført øverst på siden.

Fejl og mangler, som du har opdaget eller burde have opdaget, der ikke er indberettet skriftligt senest 10 arbejdsdage efter arbejdets udførsel, kan ikke senere gøres gældende overfor os.

I forbindelse med vores behandling af din klage, skal du uopsætteligt give os de oplysninger, som vi beder om, samt give os uhindret tilgang til at besigtige det påklagede. Derved kan vi bedre vurdere klagen, samt planlægge hvordan denne eventuelt skal udbedres.

Inden for rimelig tid efter modtagelsen af din klage, giver vi dig besked om, hvorvidt fejlen eller manglen er omfattet af vores garanti.

Vi fremsender vores afgørelse skriftligt pr. mail eller brev.

Hvis det påklagede findes at være omfattet af vores garanti, skal vi inden for senest 4 uger efter din modtagelse af vores skriftlige afgørelse, have udbedret dette. Ellers kan du som kunde skriftligt ophæve den eller de ordrer, der er omfattet af klagen uden yderligere varsel.

Udover ovenstående forhold, har du ikke andre rettigheder i forbindelse med fejl og mangler.

Ansvar

I forbindelse med det arbejde, du har bestilt og accepteret at modtage fra os, er vi hver især ansvarlig for egne handlinger eller udeladelser efter gældende ret, med de begrænsninger der følger af nærværende handelsbetingelser, den accepterede ordrebekræftelse samt eventuelle skriftlige ændringer eller tilføjelser til ordrebekræftelse og handelsbetingelser.

Uanset ethvert forhold kan vi på intet tidspunkt pålægges en erstatning for fejl, mangler eller skader, der er større end 100 % af værdien af de ydelser, vi har leveret til dig i indeværende kalenderår på den pågældende ejendom, som sagen omhandler. Ligeledes er vi ikke ansvarlig over for dig for tab af salg, fortjeneste, produktion, tid eller goodwill.

Denne ansvarsbegrænsning gælder dog ikke, hvis det anses, at vi har handlet forsætteligt eller groft uansvarligt.

Force majeure

Vi er ikke ansvarlig over for dig for manglende opfyldelse af forpligtelser, der kan henføres som force majeure. Dette gælder, så længe force majeure består.

Som force majeure anses forhold, der er uden for vores kontrol, og som vi ikke kunne have forudset, da vi aftalte det af force majeure omfattede arbejde.

Dette gælder alle former for usædvanlige naturforhold, frostvejr, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder, samt alle øvrige forhold og hændelser som ligger uden for vores kontrol.

Gældende lovgivning og værneting

Ovenstående handelsbetingelser, udførelsen af arbejdet og din betaling herfor, er underlagt gældende dansk ret.

Eventuelle uoverensstemmelser kan indklages for domstolen eller et af parterne, disses interesseorganisationer eller domstolene udpeget værneting.

R

Derfor betaler det sig at holde tagrenderne rene

Holder du dine tagrender rene, undgår du fugtskader i tagkonstruktion og murværk. Kommer der først fugt ind i tagkonstruktionen, fremmer det råd og skaber gode vækstvilkår for sundhedsskadelig skimmelsvamp. Fugt i murværket kan give skjolder på ydervæggene, fugeskader, afskalning af pudslaget og sætningsskader i murværket.

Fugtskaderne løber nemt op i mange penge. Så derfor betaler det sig at få renset dine tagrender minimum en gang om året!

R

Rensning af tagrender fra Jorden

Når du bestiller en rensning af tagrenden hos Aktiv Sug, foregår alt arbejdet fra jorden. Med vores specialudviklede støvsugersystem kan vi rense tagrender og nedløbsrør i op til 12 meters højde, samt rengøre nedløbsbrønde i alle størrelser. Derved undgår du stiger og stilladser, ligesom du slipper for beskadiget murværk, udhæng og tagrender. Og så slipper du for alt griseriet.

R

Tagrenderensning pris

Når vi skal give pris på rensning af tagrenderne, beregnes den ud fra, hvor mange meter tagrender du har, samt hvor mange nedløbsrør og regnvandsbrønde vi skal rense. Vi tager ikke ekstra, selv om dine tagrender sidder højt oppe. Vi oplyser altid den fulde pris inklusive moms, og vi har hverken skjulte gebyrer eller tillæg. Den pris vi giver, er den pris du skal betale, når arbejdet er gjort.

Book din tagrenderensning i dag!